Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Değerlerimiz

İnsan onuru ile yaşar. Onur verilebilen bir şey değildir, birdenbire ortaya çıkmaz, yavaş yavaş, çok karışık bir biçimde büyüyen bir duygudur. İnsanda ahlâkî kişiliğin oluşmasında temel olan değerler; belli bir dönemde ve belli bir süreç içerisinde, ona davranış örnekleri veren ve değerleri aktaran yakın çevresi içerisindeki aile ve okul içerisinde öğrenilir. Bu nedenle çocuklarımızın eğitim hayatında, sistemli bir şekilde değerler ile ilgili eğitim programlarına dâhil olmaları ve erken yaşlardan itibaren akademik program ve öğrenim deneyimleri ile kazandıklarını, bu evrensel değerlerle bütünleştirmeleri önem taşır.

Değerlerin kaynağı inançlardır. Bir toplumun inançları değerleri, değerler kültürleri oluşturur. İnançlar duygulara, duygular davranışlara, davranışlar alışkanlıklara, alışkanlıklar değerlere değerler karaktere dönüşür.
Çağımız bilgelerinden Gandi şöyle diyor:

‘’Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür,
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür,
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür,
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür,
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür,
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.”
Kent Eğitim Koleji’nde okul öncesi programdan başlayarak üniversiteye kadar devam eden eğitim yolculuğumuzda uyguladığımız ‘’Değerler Eğitimi’’ vatanseverlik, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün kazanımlardır.

√ Sevgi,                                     
√ Sorumluluk,
√ Saygı,                                     
√ Hoşgörü,
√ Duyarlılık,                               
√ Öz güven,
√ Empati,                                   
√ Adil olma,
√ Cesaret,                                   
√ Liderlik,
√ Nazik olmak,                             
√ Dostluk,
√ Yardımlaşma,                           
√ Dayanışma,
√ Temizlik,                                   
√ Doğruluk- Dürüstlük
√ Aile birliğine önem verme,       
√ Bağımsız ve özgür düşünebilme,
√ İyimserlik,                                 
√ Estetik duyguların geliştirilmesi,
√ Misafirperverlik,                         
√ Vatanseverlik,
√ İyilik yapmak,                           
√ Çalışkanlık,
√ Paylaşımcı olmak,                     
√ Şefkat – Merhamet,   
√ Selamlaşma,                             
√ Alçak gönüllülük,
√ Kültürel mirasa sahip çıkma,       
√ Fedakârlık,
√ Özgüven v.b gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Değerler; yaşanılarak ve kimlik-kişilik oluşturularak boyutu haline gelirler. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim, çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olmasına yol açar. Otorite ortadan kalktığında ise içselleştirilmeyen değerler, istenmeyen davranışları doğurur. Bu açıdan Değerler Eğitimi’nin ön koşulu çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam (hem gerçek, hem yapay) hazırlamak, değerlerin her koşulda davranışa dönüşmesini sağlamaktır.