Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Koçluk Sistemi

KENT EĞİTİM KOLEJİ’NDE KOÇLUK SİSTEMİ

 • Çalışma programını oluşturmak
 • Çalışma ortamını düzenlemek
 • Çalışma  sorunlarıyla ilgilenmek
 • Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip etmek
 • Ders ve deneme analizleri yapmak, eksikleri tespit edip çözüm yolları bulmak

Kent Eğitim Koleji’ndeki her bir öğrenci, fark edilme, tanınma, değer görme, ilgilenilme, kendini anlatma ve anlaşılmayı bekleme konularında eşit haklara sahiptir. Öğrenci Koçluğu; akademik başarıyı artırma amacıyla öğrenci ve danışman arasında kurulan birebir işbirliği ve takım çalışmasıdır. Amaç öğrenciyi hedefine ulaşması yönünde motive etmek, sınava hazırlık sürecinde  karşılaşacağı zorluklarla mücadele edebilmesi noktasında güç kazandırmaktır. Öğrenci Koçluğu, öğrenciye odaklıdır. Sadece öğrenciye değil öğrencinin  ailesine yönelik çalışmalarda yapar.

Her bir öğrenci eşitlikçi bir anlayışla kendini tanıma, kendini geliştirebileceği alanların farkına varma, öğrenme becerileri kazanma, sorumluluk geliştirme ve başarılı olma yolunda desteklenme hakkına sahiptir.

Kent Eğitim Koleji, Koçluk Sistemi kampüsteki her öğrenci için bu hakları garanti altına alır. Bu sistem, ortaokul ve liselerde branş öğretmenleri tarafından, anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Koçluk sistemi içinde öğretmen “KOÇ” ,öğrenci “danışan” olarak anılır.

Koçluk sisteminde her öğrencinin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmasında ona yardımcı olan bir danışmanı ve kendisi gibi öğrencilerden oluşan bir danışmanlık grubu vardır. KOÇ, danışanlarını okul süreçleri boyunca izler; daha mutlu ve başarılı bir okul yaşamı ve bireysel yaşam için onlara geri bildirimlerde bulunur.

KOÇ’ların, danışanlarıyla ilgili “Akademik Koçluk” ve “Koçluk” olmak üzere iki ana sorumluluğu vardır. Akademik danışman olarak öğrencinin derslere karşı tutumunu, ders ve sınav başarısını izler, uyarılarda bulunur; gerektiğinde çözüm geliştirmesi için öğrenciye yardım eder.

Bireysel danışman olarak KOÇ’lar, öğrencinin özel alanının dokunulmazlığına gerekli özeni göstererek onu tanıma, ilgi ve yönelimlerini fark etmesini sağlama, hem bağımsız bir birey hem de grubun bir üyesi olarak destekleme gayreti içine girerler.

Okul yönetimince KOÇ olarak belirlenen öğretmenlere, 10 - 12 kişilik bir öğrenci grubu atanır. KOÇ’lar ve danışanları KOÇ’un düzenleyeceği görüşme takvimine göre her danışan danışmanıyla iki haftada bir tekrarlanan gün içi görüşme yapar. Her öğrenci, hem KOÇ’uyla gerçekleştireceği bireysel görüşmelerde, hem de onun tüm grup üyelerini bir araya getirerek yapacağı toplu görüşmelerde kendini ifade etme fırsatı bulur. Okul müdürü ve rehber öğretmen, her grubun doğrudan üyesidir, görüşmelere katılabilir.

KOÇ’lar danışmanı oldukları öğrenciler hakkında rehber öğretmeni ve gerektiğinde okul müdürünü bilgilendirirler. Rehber öğretmen, KOÇ’larla iki haftada bir, okul müdürü ayda bir bireysel görüşme yapmak amacıyla toplanır. Bu görüşmelerin hangi gün ve saatte yapılacağına ilişkin çizelge okul müdürü tarafından hazırlanır ve duyurulur.

KOÇ, danışanlarının her biriyle iki haftada bir kez toplantı yapmak üzere dönemlik bir randevu takvimi oluşturur. Bu takvime göre yapacağı ikili görüşmelerdeki temel amaç öğrenciyi ilgi ve yönelimleri, beklentileri, derslere karşı tutumu ve derslerdeki başarısından yola çıkarak tanımak; ona önemsendiğini, değerli olduğunu, yalnız olmadığını hissettirmektir.

KOÇ, ekibindeki tüm öğrencilerin katılacağı grup buluşmaları da organize eder. Öğrencilerin bu gruplar içinde kendilerini ifade etmeleri için gereken güven ortamını oluşturur. Her bir görüşmenin ardından, görüşmeyle ilgili bir rapor yazar; raporu, öğrenci için oluşturduğu dosyaya ekler.

Koç kimdir, koçluk sistemi nasıl işler?

 • KOÇ, danışanın kampüs içindeki yetişkinler arasında en yakınıdır. Danışanını sürekli olarak gündeminde tutar.
 • Danışanını tüm okul süreçleri içinde yakından izler. Bu izlemeyi belirlenmiş formları kullanarak kayıt altına alır. Danışanına geri bildirimlerde bulunur. Öğretmenleri, okul müdürünü ve aileyi bilgilendirir.
 • Danışanının kendi kimliğiyle ilgili sorularına (nasıl biri olduğu, ne yapmak istediği, neler yapmaktan hoşlandığı, neler yapabileceği, nerede ve nasıl biri olmak istediği) onunla birlikte yanıt bulmaya çalışır.
 •  Danışanına özgüven ve kendine saygı geliştirmesinde yardımcı olur.
 • Danışanının arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi ile ilişkilerini düzenlemesine yardım eder.
 • Danışanının zaman yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmesine yardım eder.
 • Danışanına yaşam motivasyonunu yüksek tutmasında yardımcı olur.
 • Danışanına hedef belirlemesi ve uygulamaya geçebilmesinde yardım eder.
 • Danışana için öğrenme süreçlerinde kendisine en uygun çalışma koşullarını belirlemesi konusunda rehberlik eder, önerilerde bulunur; ortaya çıkan sonuçları uygun öğrenme ortamları yaratılması için öğretmenlere, rehber öğretmene, okul müdürüne ve aileye bildirir.
 • Danışanı için, öğrenmeyi gerçekleştirmesinde engelleyici olduğu düşünülen koşulları belirler. Bunların ortadan kaldırması veya öğrencinin mevcut durumlara uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi konusunda onunla birlikte çözüm önerileri geliştirir. Bu konuda öğretmenleri, rehber öğretmeni, okul müdürünü ve aileyi bilgilendirir.
 •  Öğrenme sürecinin bir parçası olan sınavlarla ilgili olumlu tutum geliştirmesinde danışanına yardım eder.
 •  Danışanıyla birlikte sınav başarısını arttırma konusunda yöntemler geliştirir.

 

Koç öğretmeni niçin olmalı ?

 • Danışan, başarılı bir akademik ve sosyal yaşam için gerekli olan tüm öz kaynaklara sahiptir.
 • KOÇ, sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak ve bu konuda kendini geliştirmekle yükümlüdür.
 • Danışan, var olan potansiyeli ortaya çıkabilmek için yardıma ihtiyaç duyabilir ve bu onun doğal hakkıdır. KOÇ, gereken yardımı vermeye hazırdır.
 • Sözü edilen konuyla ilgili dünya üzerinde bir başarı örneği bulunmaması, onun gerçekleştirilmesi konusunda bir engel değildir.
 • İyi niyet, iletişimin temel koşuludur.
 • Herkes saygıyı hak eder.
 •  Herkesin, sadece kendine ait olan bir kişisel alanı vardır. Kimse bu alanı açması konusunda zorlanamaz.
 • Bir profesyonel (psikolog, tıp doktoru vb.) tarafından çalışılması ve çözülmesi gereken konular vardır ve bu konular uzmanına bırakılmalıdır. Koçluk Sistemi, bir psikoterapi sistemi değildir.
 • Üstünde çalışılan her konu süreç boyunca kontrol ve geribildirim gerektirir. Süreç boyunca kontrol KOÇ’un sorumluluğu, geribildirim almak öğrencinin hakkıdır.

Koç’luk Öğretmen Ne Yapar?

 • Eğitim yılının ilk haftasında tüm öğrenciler Koçluk Sistemi ile ilgili bilgilendirilirler. Bu bilgilendirme konferans salonunda okul müdürü tarafından yapılır. Bu bilgilendirmenin ardından KOÇ’lar ve danışan grupları sahneye çağrılır tanışmaları sağlanır.
 • Bir KOÇ en fazla 10 – 12 danışana sahiptir.
 • KOÇ’ lar okul yönetimi tarafından belirlenir, danışanların KOÇ’lara atanması okul yönetimi tarafından yapılır.
 • Günlük akış içinde, öğrencinin ODGE çerçevesinde ele alınan beklenen davranışlara aykırı davranması durumunda, ders öğretmenleri öğrencinin KOÇ ’unu bilgilendirirler. KOÇ, gerekli notları alıp, konuyla ilgili forma işler. Buna bağlı olarak, davranışların tekrar sayısına göre KOÇ, belirlenmiş mektup formlarını kullanarak aileyi yazılı bilgilendirme yoluna başvurur. KOÇ tarafından hazırlanan mektup, velisine ulaştırması için danışana teslim edilir. Veli, SMS yoluyla kendisine mektup gönderildiği konusunda bilgilendirilir.
 • SMS metni şu şekilde hazırlanmıştır: “Değerli Velimiz, danışanım Tuğçe CENGİZ aracılığıyla size bir bilgilendirme mektubu göndermiş bulunuyorum. Geribildiriminizi bekliyorum. Saygılarımla, Ahmet Tuncay YAPICI Kent Eğitim Koleji”
 • 15 günlük görüşme takvimi KOÇ’lar tarafından belirlenir. Takvim danışanlara, rehber öğretmene, okul müdürüne ve aileye KOÇ’lar tarafından bildirilir.
 • KOÇ görüşmeleri ortaokul ve lisede branş dersliklerinde, dersliklerin müsait olmaması durumunda görüşme odalarından gerçekleştirilir. Görüşmelerin süresi 15 - 20 dakika arasındadır.
 • KOÇ bu görüşmelerde, bir sonraki sayfada yer verilen öneriler doğrultusunda danışanıyla sohbet eder. Sorular sorar, dinler, geribildirimlerde bulunur.
 • Görüşmelerde, danışanın ve KOÇ’un doldurması gereken formlar doldurulur ve  Rehberlik dosyasına dâhil edilir.
 • Akademik başarıyı destekleyici sürecin yönetilmesinde KOÇ, öğrenciyi, sorunları belirleme ve çözüm geliştirmesi konusunda destekler. Çözümde asıl olan öğrencinin sürece aktif katılımıdır.
 • KOÇ, gerekli gördüğü durumlarda diğer öğretmenleri, öğrencinin akademik başarısını arttırıcı ortamlar inşa etmeleri yolunda bilgilendirecek, öğrenmeyi engelleyici durumları bildirecektir. Öğretmenlerden çözüm sürecine katılımlarını isteyecektir.
 • Sosyal gelişim ve tutum geliştirme alanlarında ortaya çıkan sorunlarda KOÇ, öğrencinin sorunu fark etmesi ve çözüm önerileri geliştirmesinde öğrenciyi yüreklendirir.
 • KOÇ, rehber öğretmenden destek alınması gereken durumlarda okul müdürünün bilgisi dâhilinde rehber öğretmeni bilgilendirilir.
 • Bir sonraki görüşme, önceki görüşmede alınan kararların ve belirlenen hedeflerin değerlendirilmesi ile başlar.

KOÇ’luk sistemi buluşmalarına rehber öğretmen, okul müdürü katılabilir. KOÇ ’lar buluşmalarla ilgili rehber öğretmeni ve okul müdürünü bilgilendirir, öğrencilerin takip dosyalarını rehber öğretmen ve okul müdürüyle paylaşırlar.