Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Ölçme ve Değerlendirme

Hangi düzeyde olursa olsun her çeşit eğitim çabası sonunda öğretimin öğrenen öğreten açısından ne derece başarılı olduğu hedeflenen bilgi beceri ve davranışlara ne derece ulaşabildiğinin anlaşılması için öğretimin uygun zamanlarda değerlendirilmesi bir ihtiyaçtır.

Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. Öğrenme sürecinin her aşaması takip edilir.

Değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi,  akıl haritaları,  sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme araçları ve stratejileriyle değerlendirilir.

Okul, öğrencilerin öğrenmelerini ölçerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaya, öğrencilerin öğrenme durumu hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgi vermeye ve müfredatı geliştirmeye çalışır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler velilerle bilgilendirme toplantılarında, veli-öğretmen görüşmelerinde ve yazılı raporlarla paylaşılır.

Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme özellikleri ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir.

Uyguladığımız program öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlar. Öğrencilerin, sorun çözmek için kendi yollarını bulmalarını, öz-saygı geliştirmelerini ve ne yaptıklarını kavramalarını kolaylaştırır. Programın aşamalarını söyle sıralayabiliriz.

 •          Tanıma;

Öğrencinin verilen bilgiyi görünce tanımasıdır.

 •          Anımsama;

Öğrencinin verilen bilgiyi sorulduğunda anımsamasıdır.

 •          Anlamak;

Öğrencinin sözlü, yazılı, grafik iletişimi içeren ögelerden anlam çıkarması, kendilerine verilen eğitsel iletilerin anlamlarını yapılandırmasıdır.

 •          Yorumlama;

Öğrencinin bir bilgiyi diğerine çevirmesi; öğretim sırasında açıkça anlaşılmayan söz, düşünce ve görüşlere (kimi durumlarda kişisel kanılara da yer verilerek) açıklık kazandırılması; bir yazının ya da bir sözün, anlaşılması güç yönlerinin aydınlığa kavuşturulması; gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkarılmasıdır.

 •          Örnek Verme;

Öğrencilerin genel bir konu içerisinde, özel bir örnek bulmasıdır.

 •          Sınıflama;

Öğrencinin, bir bilginin hangi gruba ait olduğunu kesin olarak belirlemesidir.

 •          Özetleme;

Öğrencinin, bilginin genel temasını temsil eden bilgiyi kısa açıklamalarla vermesidir.

 •          Sonuç çıkarma;

Öğrencinin verilen bir bilgiden mantıklı sonuçlar elde etmesidir.

 •          Karşılaştırma;

Öğrencilerin iki ya da daha fazla olayın, fikrin, problemin ya da düşüncenin farklılıklarını ve benzerliklerini tespit etmesidir.

 •          Açıklama;

Öğrencinin zihinsel yapıları oluşturması ve bu yapıları kullanarak olguları neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde açıklamasıdır.

 •          Uygulamak;

Bir yöntemi, edinilen bilgileri verilen bir durumda kullanmadır. Öğrencinin, alıştırma yaparken ya da problem çözerken öğrendiği işlemleri uygulamasıdır.

 •          Yapma;

Öğrencinin daha önce gördüğü benzer işlemleri tekrar uygulamasıdır.

 •          Tamamlama;

Öğrencinin daha önceden görüp alışık olmadığı bir görevde, birden çok farklı işlemi uygulamasıdır.

 •          Çözümlemek;

Materyali bileşenlerine ayırma ve parçaların birbiriyle ve materyalin genel yapısı ya da amacıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu belirlemesidir.

 •          Ayırt Etme;

Öğrencinin, materyalle ilgili ya da ilgisiz, önemli ya da önemsiz kısımların ayrımını yapabilmesidir.

 •          Organize Etme;

Öğrencinin, bir öğenin bir yapı içine nasıl oturduğunu ya da yapı içinde nasıl işlev kazandığını belirlemesidir.

 •          İlişkilendirmek/Dayandırma;

Öğrencinin, verilen bir materyaldeki önyargıları, değerleri ve bakış açılarını belirleyebilmesidir.

 •          Değerlendirmek;

Ölçüt ve standartlara dayalı olarak karar vermedir. Öğrencilerin, ölçütler ve standartlar üzerinden yargılaması sürecidir. Bu ölçütler genellikle kalite, etkinlik ve tutarlılık olarak kullanılır.

 •          Kontrol Etme;

Öğrencilerin sonuçta ya da süreçteki tutarsızlıkları ve mantık hatalarını algılamasıdır.

 •          Eleştirme;

Öğrencinin, işlemle ürün arasındaki tutarsızlıkları belirlemesidir. Bir görüş, kanı ya da verinin yargılanarak çözümlenmesidir. Bu süreçte ölçüt kullanma ve gerekçe sunma önemlidir.

 •          Yaratmak;

Özgün bir ürün oluşturmak ya da tutarlı, işlevsel bir bütün oluşturmak için parçaları biraraya getirmedir. Yeni bir örüntü ve yapı içerisinde parçaları organize etmedir.

 •          Oluşturma;

Öğrencilerin belirli ölçütlere göre yeni bir hipotez ortaya atmasıdır. Oluşturmada öğrenciler probleme açıklama getirir ve problemin çözümü için alternatif çözüm yolları üretir.

 •          Planlama;

Öğrencinin verilen bir görevi gerçekleştirmek için bir yöntem tasarlamasıdır. Planlamada öğrenciler alt amaçlar kurarlar. Bu basamakta öğrenciye bir problem durumu verildiği zaman, öğrencinin çözüm yolları geliştirmesi beklenir.

 •          Üretme;

Öğrencinin bir ürün icat etmesi ya da keşif yapmasıdır. Üretmede, öğrenciye amaç ayrıntılı bir biçimde açıklanır ve öğrenciden bu amacı karşılayacak bir ürün yaratması istenir.

 Öğrenci başarısı için en anlamlı değerlendirme öğrencinin kendi kendini değerlendirmesidir. Bunun için öğrenciye güvenilir. Öğrencinin öz değerlendirmesinde ortaya çıkan eksiklikleri tamamlanır. Yapılan çalışmalarda öğrencinin kazanacağı,  davranışa dönüşebilecek bilgiler öğretilir.