Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Eğitim Modelimiz

Kent Eğitim Koleji olarak, öğrencinin akademik, sosyal ve bedensel tüm ihtiyaçlarının okul tarafından karşılanması gerektiğine inanırız.

√ Öğrenciyi her yönü ile eğitimin merkezine alırız.

√ Bilgi ve kavramların yanı sıra; beceri, tutum ve davranışların da önemli olduğu bir eğitim ve öğretim programı sunarız.

√ Öğrenme sürecinde öğrencinin kendi çabasının bilgi ediniminde daha başarılı sonuçlar verdiğine inanırız.

√ Öğrencilerin edindikleri bilgi ve günlük yaşam deneyimleri arasında anlamlı bir bağ kurmalarının öğrendiklerini çok daha uzun süre hatırlamalarını mümkün kıldığına inanırız.

√ İletişime ve işbirliğine dayalı öğretim teknikleri kullanırız.

√ Öğrencilerin açık uçlu sorularla düşünmelerini, sorgulama ve soru sorma becerilerini geliştiririz.

√ Öğrencilerin özgün ve yaratıcı çalışmalarını destekleme ve takdir etmede titiz davranırız.

√ Her çocuğun öğrenebileceğine, başarısız çocuk olmadığına ve öğrencinin öğrenme sonuçlarını ortaya çıkarabilmenin önemine inanırız.

√ Ölçme-Değerlendirmede hedefimiz sadece sonuç değildir. Süreçte her öğrencinin gelişimini detaylı şekilde gözlemler, kaydeder ve ilgili kişilerle paylaşırız.

√ Tüm Ölçme-Değerlendirme çalışmalarımız öğrenmenin bir parçasıdır. Çocuklarımız bu süreçte aktif rol alır.

√ Eğitim-Öğretim programımız sayesinde öğrencilerimizde aşağıda belirtilen becerileri geliştirmeyi hedefleriz.

√ Bilgiye ulaşma ve onu yararlı bir biçimde kullanma

√ Bilgi teknolojilerinin etkili kullanılması

√ Ana dilin yanı sıra iki yabancı dilde güçlü iletişim

√ Spor ve sanat eğitiminde yaşamla ilişkilendirme

√ Etik değerler

√ Kent Eğitim müfredatı, yatay ve dikey olarak birleştirilmiş bütünsel bir müfredattır. Konuları tüm disiplinleri entegre ederek işleriz. Öğrenci bildiklerini sınıfta paylaştıkça esas öğrenme ortaya çıkar.

√ Öğretim programımızda öğrencinin hem anadilini hem de öğreneceği birinci ve ikinci yabancı dillerin kullanma becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine önem veririz.

√ Okullarımızda İngilizce ve 2. Yabancı dil eğitimi, Türk ve native öğretmenler eşliğinde yapılır.

√ İçinde yaşadığımız iletişim çağında öğrencilerimizin etkili iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerine büyük önem veririz. Öğrencilerimiz anasınıfından başlayarak dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini ve sözlü olmayan iletişim yöntemlerini en etkili şekilde kullanmayı öğrenirler; matematik sembollerinden oluşan dil de dâhil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alışverişi yapabilir hale gelirler.

√ Öğrencilerimizin zihinsel disiplin, tutum ve stratejileri geliştirmelerine özen gösteririz. Bu bağlamda problem çözme, bilgiyi uygun yerde arama, bulma ve kullanma, karar verme becerileri ile eleştirel, tutarlı, bağımsız düşünme yetenekleri gelişir. Kısacası “öğrenmeyi öğrenirler”.

√ Çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi amacıyla doğada çeşitli etkinlikler düzenlenir.

√ Yapılan araştırmalar, öğrencilerin etkin düşünme, problem çözme, zihni disipline edebilme, kazanma veya kaybetme ile baş edebilme gibi becerileri edinmelerinde satrancın önemini vurgular. Satranç, zihinsel etkilerinin yanı sıra kişilerin, başkalarına saygılı olma, sabır geliştirme ve farklı bakış açılarını kabullenme gibi kişisel ve toplumsal değerlerini de güçlendirir. Bizler bu bilgiler ışığında satrancı öğrenme, öğretme, paylaşma, yaratma, rekabet etme, eğlenme, disiplin, kendi başına çalışma ve bilgi üretme aracı olarak görür, satranç dersini öğrencilerimizin ders programlarına ekleriz.

√ Küreselleşen dünyamızda kişisel dinamikler her gün daha da önem kazanmaktadır. Bireyin kendisi ile barışık, mutlu ve başarılı bir yaşam sürdürmesi, toplumda herkesin temel etik değerleri anlaması ve uygulamasıyla mümkündür.

√ Yaşayan Değerler Eğitimi, kişisel gelişim için öğretme ve öğrenmenin birçok yönünü tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Okullarımızda bu kavram, vatanseverlik, işbirliği, dürüstlük, denge, saygı, sorumluluk ve etkili iletişim başlıklarını içerir ve eğitim – öğretim programımız içinde yer alır.

√ Kent Eğitim Koleji’nde öğrencilerimizin fizyolojik gelişimlerini periyodik olarak yapılan testlerle takip ederiz. Ölçümlerle elde edilen vücut kompozisyonu değerleri, fiziksel-motor özellikleri ve bu özelliklerin zaman içindeki gelişimi kontrol edilir.

√ Eğitim programımız, öğrencinin sporu sevmesini, izleyici ve katılımcı olarak sporu günlük yaşantısı içine almasını hedefler; spor kültürü olan ve spor etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

√ Okulumuzda sanat eğitimi; hayal gücünü, iletişimi, yaratıcılığı, sosyal gelişimi, özgün düşünceyi ve estetik normları edinmeyi teşvik eder. Öğrencilerimizin izleyici ve uygulayıcı olarak sanatı günlük yaşantıları içine sokmalarını, sanattan anlayan ve izlemekten, sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz.

√ Sanat sayesinde, öğrenciler iş birliğine dayalı öğrenmek ve kendini ifade etmek için özgüven ve beceri kazanırlar. Sanatla iç içe olmak, sanatı deneyimlemek hayat hakkında anahtar sorular sorma becerisinin oluşmasına ve öğrenmeye yol açar. Bu amaçla, sanat disiplinlerinde branşlaşma uygularız.